1. Aanbiedingen en overeenkomst : Al onze aanbiedingen en prijscouranten zijn geheel vrijblijvend. Ook indien door middel van een vertegenwoordiger of wederverkoper is verkocht, is van de zijde van de verkoper eerst definitief na zijn schriftelijke bevestiging.
 2. Leveringstijden : De opgegeven leveringstijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen neemt de verkoper ten aanzien van de leveringstijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de koop.
 3. Vervoer : Zendingen boven €113,50 goederenbedrag zijn franco. Het vervoer van de goederen geschiedt altijd voor rekening en risico van de koper. De verkoper behoud zich het recht voor orderkosten in rekening te brengen.
 4. Risico en eigendomsovergang : De goederen zijn ook in het geval aan de verkoper de verzorging van het vervoer wordt overgedragen, terstond na het verlaten van het magazijn, voor de rekening van de koper: transportrisico, molestrisico en alle andere risico`s inbegrepen. De goederen blijven de eigendom van de verkoper, ook als de goederen verwerkt zijn, totdat zij geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten nadelen van de verkoper of ten gunste van derden over beschikt worden, ook niet door verstrekking tot onderpand, of door eigendomsoverdracht tot zekerheid.
 5. Vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen : Alle verkopen geschiedden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle gebeurtenissen ten aanzien van de vrachten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen en dergelijke, die een wijziging brengen in de omstandigheden, welke golden ten tijde van het tot stand komen van de verkoop, voor rekening van de koper zijn, met dien verstande dat de koopprijs met het bedrag der meerdere vrachten, heffingen, belastingen, invoerrechten en dergelijke wordt verhoogd.
 6. Verpakking : Tenzij anders is overeengekomen, is de gebruikelijke verpakking vrij.
 7. Retourzendingen : De koper heeft nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij de verkoper hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. indien een retourzending plaatsvindt waarmee de verkoper zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard en de verkoper desondanks tot de in ontvangstneming overgaat, geschiedt dit steeds voor rekeningen risico van de koper. De zending wordt dan door de verkoper voor rekening en risico van de koper ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reklames kan worden afgeleid.
 8. Reclames : Door hele of gedeeltelijke verwerking van de goederen vervalt ieder recht op reclame. Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper ingediend zijn. Reclame wegens manco, wegens afwijking van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, bovendien door de verkoper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Reclames geven de koper geen recht zijn betalingen op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk word uitgesloten. indien de reclame gegrond is zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis ontvangen, nadat de oorspronkelijk geleverde goederen door de verkoper zijn terugontvangen. Tot verdere schadevergoedingen is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 9. Overmacht : Indien de fabriek respectievelijk de leverancier van welke de verkoper de goederen betrekt, door welke oorzaak ook ondanks aanmaning van de verkoper in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor de verkoper als overmacht. De verkoper is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens de koper. In geval van ijgang, staking, overheidmaatregelen, vertraging in de aanvoer, werkstaking, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle gevallen van overmacht, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren.
 10. Valutarisico : Indien de koers van de Europese valuta Euro tegenover een of meer vreemde valuta`s na het tot stand komen van de koop en voordat de goederen zijn geleverd, een wijziging ten nadele van de Europese valuta Euro mocht ondergaan, is de verkoper gerechtigd deze koerstoestand in rekening te brengen.
 11. Betalingen : Bij betalingen binnen 8 dagen vanaf de faktuurdatum mag 2% als korting in mindering gebracht worden op het goederenbedrag. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, dient de koper te betalen uiterlijk 30 dagen binnen faktuurdatum. In geval van te late betaling wordt de koper van rechtswege een rente verschuldigd van 2% per maand vanaf de vervaldag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door wanbetaling komen voor rekening van de koper. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor (ook in geval de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetalingen te vorderen. De koper verplicht zich, ook in geval van geschil over de verschuldigdheid, op de eerste verlangen van de verkoper de koopprijs onder voorbehoud van rechten bij een door de verkoper aan te wijzen bank ten gunste van de verkoper te storten, welke storting door de verkoper desnoods in kort geding kan worden gevorderd.
 12. Wanprestatie van de koper : Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is de verkoper bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling de koop te annuleren met behoud van eventueel recht op schadevergoedingen. Verdere rechten blijven onverlet.
 13. Recht : Het Nederlandse recht is op de koop van toepassing.
 14. Afwijkende bedingen of voorwaarden : Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Bovenvermelde verkoop- en vervoersvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K.H. (Kamer van Koophandel en Fabrieken) en griffie te Maastricht.